Metrologie

Vybavení pro kalibrační laboratoře

Metrologie ban_metrologie.jpg

Odborné konzultace

Nabízíme odborné konzultace před rozhodnutím o vhodnosti daného řešení kalibrační laboratoře.

Školení

Dodáváme školení z oblasti celkového optimálního využití kalibračních přístrojů, zařízení a software pro řízení kalibrace zakončená zkouškou.

Dodávky přístrojů

Dodáváme kalibrační přístroje a zařízení pro vybavení primárních, sekundárních i průmyslových kalibračních laboratoří pro kalibraci elektrických veličin a teploty ze sortimentu našeho partnera firmy Fluke Calibration.

Servis a opravy přístrojů

Jsme autorizovaným servisním střediskem Fluke v této oblasti.

Kalibrace

Provozujeme vlastní akreditovanou kalibrační laboratoř, kde jsme schopni zajistit kalibraci přístrojů z oblasti vývoje.

 

 

Tématické události, články a aktuality

Plán odborných seminářů na květen - červen 2018

Připravili jsem pro všechny zájemce o naše odborné semináře přehled aktuálně vypsaných termínů a témat na první polovinu tohoto roku 2018.

Seminář s Fluke Calibration - Novinky a trendy v oblasti kalibrace 15. 2. 2017

Odborníci v oblasti metrologie si přijeli poslechnout, co je nového a zajímavého ve světě Fluke Calibration.

11. díl - Přehled vhodných přístrojů pro měření při údržbě motorů a pohonů

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 12/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V předchozích deseti pokračováních tohoto seriálu byly probrány situace, které ovlivňují provoz, životnost i poruchovost motorů a pohonů vybavených regulátory otáček, tedy měniči frekvence z hlediska parametrů elektrického napájení, jinými slovy z pohledu vlivu kvality elektrické energie. V tomto pokračování bude vysvětleno, které přístroje je minimálně vhodné mít ve vybavení oddělení údržby v průmyslovém závodě.

10. díl - Jak a kde pomůže termovize při údržbě pohonů a motorů

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 11/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V předchozích devíti pokračováních seriálu byly probrány situace ovlivňující provozní podmínky motorů a pohonů. Bylo řečeno, které parametry elektrické sítě ovlivňují pracovní schopnosti pohonů a motorů, jejich účinnost i životnost, jak a kde je měřit. Je možné konstatovat, že všechny dříve popsané škodlivé jevy, nebo lépe odchylky od optimálního stavu, se určitým způsobem projevují krom jiného vždy i změnou teploty v místě jejich působení. Kontrolou teploty jednotlivých částí pohonu lze tedy identifikovat změnu, a tak i určit místo potřebného dalšího měření nebo určit místo vznikajícího problému.

9. díl - Jak a co kontrolovat na elektromotorech, aby vás náhle neopustily

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 10/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana Toto pokračování seriálu o měření při údržbě pohonů a motorů je zaměřeno na měření na vlastních elektromotorech. Popíšeme některé parametry a možnosti jejich měření důležité pro zjištění stavu motoru při údržbě.

8. díl - Hřídelové napětí a ložiskový proud - proč se rychleji poškozují ložiska na motorech s měniči

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 8-9/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V šestém pokračování jsme si pověděli, jak vypadá napětí na výstupu měniče a jaké jsou možnosti měření v této části pohonu. Sedmá část byla zaměřena na parazitní odrazy vznikající na vedení mezi motorem a měničem, které mohou poškodit vinutí motoru, a na možnosti jejich zjištění. V tomto pokračování bude něco o dalším parazitním jevu, který se objevuje na motorech především při používání měničů.

7. díl - Proč hoří motory za měniči a co je bezpečný přístroj?

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 7/2016 Autor - ing. Jaroslav Smetana V předchozí části bylo ukázáno, jaká je situace na výstupu měniče a na svorkách motoru. Bylo řečeno, že vše, co se nachází za výstupními svorkami měniče, je v jiném světě, než je svět svorek vstupních. Napětí má pulzní charakter a frekvenci řádu kilohertzů s proměnnou šířkou. Proto pro jeho měření nelze použít běžné přístroje. Krom toho, že nelze snadno ověřit symetrii tohoto napětí nutnou pro správnou činnost napájeného motoru a další parametry podobně jako na vstupu měniče analyzátorem kvality sítě, a je potřeba použít osciloskop (a navíc ne ledajaký), tak tvar tohoto napětí přináší mnoho nových situací neznámých oproti prostředí v běžné síti 50 Hz. Jedním z nových vlivů, neznámých v běžné síti podniku, je vliv vysoké frekvence impulzů napětí a impedancí. Uplatňují se zde jevy, známé spíše z vysokofrekvenční techniky, a neznámé pro běžné pracovníky údržby.

6. díl - Co se děje na výstupu měniče a proč nelze měřit bez osciloskopu

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 6/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana Toto pokračování seriálu o měření na pohonech a motorech je věnováno výstupu měniče. Výstupní napětí přiváděné z měniče na pohon má na rozdíl od napětí napájecí sítě odlišný tvar i frekvenci. To určuje přístroje, které lze k měření parametrů na výstupu měniče použít.

5. díl - Proč je důležité měřit i na stejnosměrném meziobvodu

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 5/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V předchozím díle seriálu bylo řečeno proč a jak měřit vlastnosti sítě na svorkách vstupu měniče. Jak změny napětí a jeho nesymetrie mohou ovlivňovat provoz měniče. Dále bylo popsáno, jak měřit velikost zkreslení napětí a proudu a které harmonické složky a jak ovlivňují provoz motorů a pohonů a zmíněny byly i složky harmonických, které vytváří sám měnič.

3. díl - Harmonické – škůdci pohonů

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 3/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V předchozí části jsme probrali vlivy velikosti napětí na činnost motorů a pohonů. V jejím posledním odstavci jsme se věnovali přechodovým jevům, které jsou charakteristické velmi krátce trvajícím překmitem napětí o délce kratší než 10 ms (v praxi jsou to jednotky μs) a napětím několikanásobně vyšším, než je jmenovitá hodnota napětí sítě. Stejně, možná i více nebezpečné jsou však krátké zákmity – špičky – s nízkou amplitudou, které se však dlouhodobě opakují.

2. díl - Co napáchají změny napětí na motoru či pohonu

Seriál Měření při údržbě pohonů a motorů pro časopis ELEKTRO - č. 2/2016. Autor - ing. Jaroslav Smetana V prvé části seriálu bylo řečeno něco krátce o výkonu a jeho vyjádření jako o základním parametru měření na pohonu. Při jeho měření na pohonu je tedy dobré si uvědomit, které složky jsou jak velké, a jak je velký činný výkon (P), který odvádí skutečnou práci pohonu.

Nový přesný zdroj výkonu Fluke 6100B

Deregulace a vzrůstající úroveň rušení v současné rozvodné síti vyžaduje stále častější měření výkonu a práce s vyšší přesností. Současně je však prostředí ve kterém se měření provádí stále více nepřátelské k dobrým měřicím praktikám. Harmonické zkreslení, fluktuace napětí, fázové rozvážení a další cizí složky vytvářejí nevhodné prostředí pro měření přístroji, které byly primárně navrženy pro sinusové signály.

Kalibrace revizních přístrojů snadněji

Většina uživatelů měřicích přístrojů určitě někdy slyšela slovo kalibrace. Revizní technici je znají jistě důvěrně, neboť jsou povinni podle současně platných zákonů pravidelně ověřovat své přístroje, tedy zjistit, zda přístroj stále splňuje vlastnosti definované výrobcem. Kalibrace – navazování či dříve používané slovo cejchování – znamená populárně řečeno ověření vlastností měřicího přístroje srovnáváním jeho současných parametrů s etalonem vyššího řádu příslušné veličiny.

Specifikace přístrojů versus nejistota měření - Kalibrátor Fluke 5320

Hlavním úkolem specifikací přístrojů je určit nejistotu měření na kterémkoliv vstupu přístroje a rozsahu za daných podmínek. Specifikace dává odpověď na otázku „Jak blízko je hodnota na displeji přístroje té hodnotě, která je skutečně na vstupu přístroje?“ Tento příspěvek je věnován uvedené problematice především v souvislosti s digitálními přístroji, kdy vlivem zdánlivě jednoznačných čísel na displeji vznikají mnohé mylné představy o jejich významu.

Maximalizace využití referenčního multimetru Fluke 8508a - úvod

Nový multimetr Fluke 8508A není jen přístroj nabízející měření proudu, napětí a odporu. Byl vyvinut s vysokou přesností a stabilitou určenou pro metrologii. Tyto vlastnosti z něj dělají přístroj, který může byt použit na místě mnoha tradičních laboratorních přístrojů jako jsou Kelvin-Varleyovy děliče, nulové detektory, odporové mosty i jako kalibrátor platinových odporových teploměrů.

Maximalizace využití referenčního multimetru Fluke 8508a

Nový multimetr Fluke 8508A není jen přístroj nabízející měření proudu, napětí a odporu. Byl vyvinut s vysokou přesností a stabilitou určenou pro metrologii. Tyto vlastnosti z něj dělají přístroj, který může byt použit na místě mnoha tradičních laboratorních přístrojů jako jsou Kelvin-Varleyovy děliče, nulové detektory, odporové mosty i jako kalibrátor platinových odporových teploměrů.

Akreditovaná metrologická laboratoř

Akreditovaná kalibrační laboratoř Blue Panther Metrology

Vybrané kategorie a ukázky produktů

Teplotní kalibrace

Etalonové platinové teploměry prvého a druhého řádu, etalonové termočlánky, termistorové etalonové teploměry, zobrazovače teploty a teploměry s vysokou přesností, teplotní pece a teplotní lázně s rozsahem od -70 °C až 2500 °C. Olejové lázně pro stabilizaci odporových etalonů, trojné body vody, pevné body dle ITS-90 rtuť, indium, cín, zinek, hliník, stříbro, měď, galium. Zařízení pro udržování trojných a pevných bodů. Stejnosměrné můstky a velmi přesné teploměry pro ověřování teplotních etalonů. Černá tělesa pro ověřování a kalibraci bezkontaktních teploměrů a termovizních kamer z produkce firmy Hart Scientific.

Kalibrátory elektrických veličin

Multifunkční etalonové kalibrátory pro primární a sekundární metrologii pro kalibraci stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného a střídavého proudu a  odporu. Průmyslové kalibrátory pro sekundární metrologii pro kalibraci stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného a střídavého proudu, odporu, kapacity, termočlánků a odporových teploměrů. Kalibrátory pro kalibraci přístrojů pro revize a bezpečnost.

Záruční opravy měřidel

Jediný autorizované servisní centrum firmy Fluke pro Českou republiku. Autorizovaný servis pro značky Teledyne LeCroy, Kyoritsu, Chauvin Arnoux

Semináře a odborná školení

Přesný multikanálový teploměr Fluke 1586A Super DAQ

Přístroj Fluke 1586A je ideálním přístrojem při měření údajů, kde je prioritním požadavkem vysoká přesnost. Tento multikanálový teploměr najde uplatnění v různých odvětvích, jakým je např. farmacie, biotechnologie, letectví a potravinářský či energetický průmysl.

Měřicí ústředna Fluke 2638A

Multifunkční měřicí ústředna řady Fluke Hydra III a přesný multimetr v jednom.